Multatuli

Een ruiter viel van ’t paard, en sinds dien tyd, / Noemde ieder die van ’t paard viel, zich een ruiter.

  – Multatuli, Ideeën 48

Tussen ziel en taal ligt de lengte van een trompet. Ik gis – en geloof byna – dat weinig trompetten zo kort zyn als de hollandse.

  – Multatuli, Ideeën 39

Ja. Ik ben m’n laatste liefde.

  – Multatuli, Ideeën 27

Wie me wat nadoet is dikwyls m’n vyand, / meestal vervelend, en altyd een dwaas.

  – Multatuli, Ideeën 51

Wat niet leeft, deugt niet.

  – Multatuli, Ideeën 45

In elke levende taal is een gedeelte dood.

  – Multatuli, Ideeën 40

Ik ken weinig schryvers op wier geschryf ik zoveel aanmerkingen heb als op ’t myne.

  – Multatuli, Ideeën 41

Zelden schryf ik wat ik wil, en nooit wat ’n ander wil.

  – Multatuli, Ideeën 112

Wie ’n principe voor den dag moet halen om goed van kwaad te onderscheiden, is ’n schelm.

  – Multatuli, Ideeën 933

Wie volmaaktheid eist, doet ’n onbillyke eis, de gewone fout van zwakke debattisten.

  – Multatuli, Ideeën 955

Ik ben ’t niet eens met Larochefoucauld, dat huichelary de hulde wezen zou, die ondeugd aan de deugd bewyst. Ze is eenvoudig de hulde aan ’t belang.

  – Multatuli, Ideeën 939

’t Is onbillyk van ’n cirkel, de hoek te verwyten dat-i scherp is.

  – Multatuli, Ideeën 90

Géén karakter, slecht karakter.

  – Multatuli, Aantekening bij Ideeën 451

Ik zoek en acht de man, de vriend, die my myn zwakheden en feilen toont.

  – Multatuli, Ideeën 996

Het toeval is sarcastisch.

  – Multatuli, Ideeën 980

Elke deugd heeft onechte zusters, die de familie schande aandoen.

  – Multatuli, Ideeën 114

’t Is zonderling dat zoveel mensen zich verstouten kinderen te hebben. In Artis ken ik een oppasser die weet om te gaan met de tygers. Een ander is geschikt voor de vogels. Ook de kunstmatige visteelt heeft z’n specialiteiten. Maar kinderen houdt ieder.

  – Multatuli, Ideeën 213

Als ’n hardloper z’n been breekt, is ’t bal paré bij de kruipers.

  – Multatuli, Ideeën 49

De noodzakelijkheid is God. Meer weet ik van God niet te zeggen. En ’t spyt me.

  – Multatuli, Ideeën 33

Myn Ideeën zijn de Times van myn ziel.

  – Multatuli, Ideeën 34

Als ’n graankorrel spreken kon, zou ze klagen dat er smart ligt in ’t ontkiemen.

  – Multatuli, Ideeën 30

Wie veel gedwaald heeft, kan ’t best de weg weten. Ik zeg niet dat veel dwalen nodig is om de weg te weten. Noch dat ieder die veel gedwaald heeft, de weg weet.

  – Multatuli, Ideeën 21

De hoogste graad van moed is hoogmoed.

  – Multatuli, Ideeën 220

Vertrouw nooit iemand die nederig spreekt, want hy liegt.

  – Multatuli, Ideeën 221

Als ’k doof was, zou ’k niet kunnen schryven.

  – Multatuli, Ideeën 37

’t Gebeurt zeer dikwyls dat we iets niet zien, omdat het te groot is.

  – Multatuli, Ideeën 411

Wie nooit gevallen is, heeft geen juist besef van wat er nodig is om vast te staan.

  – Multatuli, Ideeën 235

De hevigste uitdrukking van smart is sarcasme.

  – Multatuli, Ideeën 324

Wat is er te verwachten van mensen die ’t nalaten van hun plicht wisten te verheffen tot… plicht?

  – Multatuli, Ideeën 933

Geloof is bygeloof.

  – Multatuli, Ideeën 354

Principes zyn laaghartige voorwendsels ter plichtverzaking.

  – Multatuli, Ideeën 933

Neem één raad aan. Deze: dat gy geen raad aanneemt.

  – Multatuli, Ideeën 59

Onsterfelykheid zonder eeuwigheid is ’n koord met één eind.

  – Multatuli, Ideeën 157

Er zyn dichters die verzen maken.

  – Multatuli, Ideeën 56

Als ik iets geschreven heb en dat nalees, is meestal myn hoofdindruk: over die zaak zou veel te zeggen wezen.

  – Multatuli, Ideeën 60

Wie tevreden is over z’n arbeid, heeft reden van ontevredenheid over z’n tevredenheid.

  – Multatuli, Ideeën 61

Een kip te water is ’n schouwspel. Een enigszins vreemd kledingstuk levert stof tot gejoel. Een dronkeman geeft ware feestvreugde.

  – Multatuli, Ideeën 451

Talen zyn vogelvry. Elke uitdrukking is ’t eigendom van wie ’r vangt.

  – Multatuli, Ideeën 487

Er is maar één slechtheid, één misdaad, één zonde: gebrek aan hart.

  – Multatuli, Ideeën 450

Er zyn weinig fouten – ja, misschien geen – die niet voortkomen uit luiheid.

  – Multatuli, Ideeën 460

De wetenschap heeft meer verplichting aan leken, dan leken aan de wetenschap.

  – Multatuli, Ideeën 498

Het lezen van brieven door iemand voor wie ze niet bestemd waren, is zedelozer daad dan er ooit door dat lezen kan worden aan ’t licht gebracht.

  – Multatuli, Ideeën 450

Takken, likdoorns en harten groeien tegen ’t mes in.

  – Multatuli, Ideeën 476

Niemand schat hoog genoeg wat-i kan zyn. Niemand laag genoeg wat hy is.

  – Multatuli, Ideeën 505

’t Is moeilyk zich juist uit te drukken.

  – Multatuli, Ideeën 450

Bidden is krankzinnigheid.

  – Multatuli, Ideeën 448

Wie u zelfvernedering voorspreekt als deugd, is ’n bedrieger.

  – Multatuli, Ideeën 448

Is het stellen van een premie op ’t byeenschrapen van fortuin niet laag en laf in wie ze aanbiedt, oneerlyk en laag in wie ze vordert of ontvangt?

  – Multatuli, Ideeën 451

Ondankbaarheid is ’n uitvindsel van valse weldoeners.

  – Multatuli, Ideeën 506

Niet begrypen is ’n verkeerde gewoonte.

  – Multatuli, Ideeën 462

Klacht over egoïsme is egoïsme.

  – Multatuli, Ideeën 241

Niets werkt de laster zo in de hand, als bepalingen tegen laster.

  – Multatuli, Aantekening bij Idee 533

Een schryver legt zich toe op behagen. Een schryver is koket. Een schryver is ’n hoer.

  – Multatuli, Ideeën 526

Onze eerzucht groeit aan, naarmate zy meer wordt bevredigd…

  – Multatuli, Ideeën 574

Aan niets twyfelen, alles menen te weten, te begrypen, is het zekerste middel om onkundig te blyven.

  – Multatuli, Ideeën 569

We zoeken deugd in gewoonte, en maken van gewoonten onze deugd.

  – Multatuli, Ideeën 576

Wie niet uit zichzelf iets is, zal ’t waarlyk niet worden door vrywillig opgaan in anderen.

  – Multatuli, Ideeën 732

God zegene die hevige vuren, die niemand kwetsen. Ik zou wel zo’n vuur willen zyn.

  – Multatuli, Ideeën 748

Liefde dringt tot mededeling.

  – Multatuli, Ideeën, 592.

Niets is algemener dan wanbegrip.

  – Multatuli, Ideeën 541.