Baudelaire, Charles

De zucht naar genot bindt ons aan het heden. De zorg voor ons heil hangt ons op aan de toekomst.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Bericht aan de niet-communisten: alles is van iedereen, zelfs God.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

De mens is zo aan de mens verknocht dat hij, wanneer hij de stad ontvlucht, meteen weer op zoek gaat naar de menigte, anders gezegd dat hij de stad namaakt op het platteland.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

De mens is een adorerend dier. Adoreren is je opofferen en je prostitueren. Daarom is alle liefde prostitutie.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

In de liefde is, net als in vrijwel alle menselijke bezigheden, een vriendschappelijke verstandhouding het resultaat van een misverstand. Dat misverstand is het genot.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Die afkeer van eenzaamheid, de behoefte zijn ik te vergeten in uitwendig vlees, daarvoor heeft de mens het nobele woord liefdesverlangen gemunt.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Een groot man en een heilige zijn voor jezelf, dat is het enige wat telt.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

De opkomst van een groot man is niet de verdienste van naties. Een groot man is dus zijn hele natie de baas.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

De religieuze roes van grote steden. – Pantheïsme. Ik, dat zijn allen – Allen, dat ben ik.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

De wellust van de man die een maîtresse onderhoudt heeft iets engelachtigs en tegelijk iets bezitterigs. Naastenliefde en wreedheid.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Feit is dat we de liefde alleen kunnen bedrijven met ontlastingsorganen.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

De echte held vermaakt zich alleen.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Een kat is een poeslieve vampier.

  – Charles Baudelaire, Pensées et aphorismes, vert. R.H.

Het absurde is de genade van vermoeide mensen.

  – Charles Baudelaire, Pensées et aphorismes, vert. R.H.

Als religie van de aardbol verdween, zou ze worden teruggevonden in het hart van een atheïst.

  – Charles Baudelaire, Pensées et aphorismes, vert. R.H.

Wreedheid en wellust, identieke gewaarwordingen, net als extreme hitte en extreme koude.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

In protestantse landen ontbreken twee dingen die onmisbaar zijn voor het levensgeluk van een welopgevoed man, hoffelijkheid en devotie.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Een nuttig mens zijn heeft me altijd iets afzichtelijks geleken.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

We moeten niet denken dat de Duivel alleen geniale mensen in verzoeking brengt. Weliswaar minacht hij imbecielen, maar hij versmaadt hun medewerking niet.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Misschien wordt het talent van paria’s wel geschaad door deugdzaamheid.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Voor de handelaar is eerlijkheid niets anders dan speculeren op gewin.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

De hang naar productieve concentratie moet op rijpere leeftijd de plaats innemen van de hang naar zelfverlies.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Liefde kan voortkomen uit een grootmoedig sentiment, de hang naar prostitutie, maar wordt algauw bedorven door de hang naar bezit.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

In sommige haast bovenzinnelijke gemoedstoestanden openbaart de diepte van het leven zich geheel en al in het schouwspel, hoe alledaags ook, dat je voor ogen hebt.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Alles is getal. Het getal is in alles. Het getal is in het individu. Roes is een getal.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Geestdrift die voor iets anders dan abstracties wordt aangewend is een teken van zwakheid en ziekte.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

In een schouwburg, in een balzaal, verlustigt iedereen zich in allen.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

God is een schandaal – een schandaal dat veel opbrengt.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Wanneer iemand bedlegerig wordt, hebben haast al zijn vrienden het heimelijke verlangen hem te zien sterven; sommigen om te kunnen constateren dat zijn gezondheid onderdeed voor die van hen; anderen in de onzelfzuchtige hoop van dichtbij een doodsstrijd te kunnen observeren.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Stoïcisme, religie met maar één sacrament – zelfmoord!

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Liefde is hang naar prostitutie.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Alleen boeven zijn overtuigd – waarvan? – van de noodzaak van succes. Daarom hebben ze ook succes.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. M.d.H./R.H.

Grondwetten zijn papier.

  – Charles Baudelaire, België uitgekleed, vert. R.H.

Genot sloopt ons. Werk sterkt ons. Aan ons de keus.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Na een uitspatting voel je je altijd eenzamer, verlatener.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

De tijd kun je alleen vergeten door hem te gebruiken.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Hoe meer je wil, hoe beter je wil.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

De wereld loopt ten einde. De enige reden waarom hij zou kunnen blijven bestaan, is dat hij bestaat.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. M.d.H./R.H.

Sommige huiden zijn zo pantserachtig dik dat er aan verachting geen lol meer te beleven valt.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Muziek diept de hemel uit.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Peilloze diepte van het denken in volkse uitdrukkingen, gaten gegraven door generaties mieren.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Ik zeg: het enige en opperste genot van de liefde ligt in de zekerheid dat je het kwaad bedrijft.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Wat niet lichtjes afwijkt lijkt het opmerken niet waard – waaruit volgt dat het grillige, oftewel het onverwachte, het verrassende, het verbazende, een essentieel deel en een wezenskenmerk van schoonheid is.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. M.d.H./R.H.

Geloof in de vooruitgang is een leerstelling van luilakken, een leerstelling van Belgen.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

God is het enige wezen dat niet eens hoeft te bestaan om te heersen.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. M.d.H./R.H.

Onder de rechten waarvan de laatste tijd wordt gerept, is er een dat wordt vergeten, waar iedereen, moest het in praktijk worden gebracht, belang bij heeft – het recht om jezelf tegen te spreken.

  – Charles Baudelaire, Pensées d’album, vert. R.H.

Het logische gevolg van elke revolutie is kindermoord.

  – Charles Baudelaire, Aphorismes, vert. R.H.

Matigheid is de moeder van de snoeplust: steun en toeverlaat.

  – Charles Baudelaire, Aphorismes, vert. R.H.

Het bedwelmende van slechte smaak is het aristocratische plezier om weerzin te wekken.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

De roekeloosheid waarmee mensen dagelijks inslapen zou onbegrijpelijk zijn als we niet wisten dat ze voortvloeit uit onbekendheid met het gevaar.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

De liefdesdaad vertoont veel gelijkenis met een foltering of met een chirurgische operatie.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

De geest wordt gestreeld door vermenging van het groteske en het tragische zoals geblaseerde oren door dissonantie.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Als je uitstelt wat je moet doen, loop je het risico het nooit te kunnen doen. Als je je niet meteen bekeert, dreig je te worden verdoemd.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Betoverend in het leven is alleen de betovering van het Spel. Maar wat als het ons niet kan schelen of we winnen of verliezen?

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Wat is tegenwoordig geen roeping? Zelfs jong zijn is een roeping – zegt de jeugd.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Ik kan me voorstellen dat je een ideaal verzaakt om te weten hoe het voelt om een ander ideaal te omhelzen.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. M.d.H./R.H.

Hoe meer een man zich voor kunst interesseert, hoe minder hij ’m omhoog krijgt.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Magerte is naakter, onzediger dan vet.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. M.d.H./R.H.

Werken moeten we, zo niet uit werklust, dan toch uit wanhoop, want alles welbeschouwd is werken minder saai dan je vermaken.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. M.d.H./R.H.

Omdat de liefde zich niet liet afschaffen heeft de Kerk haar tenminste willen desinfecteren, vandaar het huwelijk.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Wanneer Jezus zegt: ‘Zalig zij die honger lijden, want zij zullen gespijzigd worden’, maakt Jezus een kansberekening.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Wat is kunst? Prostitutie.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. M.d.H/R.H.

Neuken is het lyrisme van het volk.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. M.d.H/R.H.

Liefde, dat is het vervelende eraan, is een misdaad waarin je niet zonder medeplichtige kunt.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. M.d.H./R.H.

Haat is een kostbaar elixir, want het is gemaakt van ons goed, ons bloed, onze nachtrust en twee derde van onze liefde. Wees er zuinig mee!

  – Charles Baudelaire, Wenken voor jonge letterkundigen, vert. R.H.

De weg naar de rijkdom is geplaveid met verheven gevoelens!

  – Charles Baudelaire, Wenken voor jonge letterkundigen, vert. R.H.